Finansiering

 

Dela upp betalningen

Hos oss kan du välja att dela upp betalningen. Vi samarbetar med Handelsbanken Finans, vilket innebär en trygg finansiering av dina varor.

Du ansöker direkt i butiken och får besked omgående, dina varor tar du med dig hem samma dag.

Grundkrav för att ansöka:
» 18 år eller äldre
» Stadigvarande inkomst av tjänst
» Årsinkomst minst 120 000 kr
» Inga betalningsanmärkningar

 

 

 

Betalningsalternativ 

Vi erbjuder ett antal olika betalningsalternativ.
T ex har vi för närvarande avbetalning på 4 Månader.
Första månaden är betalningsfri.Ingen uppläggningsavgift, ingen aviavgift och ingen ränta.

Kontakta oss i butiken för aktuella villkor och kampanjer.

 

Köpvilkor

 

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll

 

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:14).
       Vad ska köpvillkor innehålla? 
       2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster

 

Tillämpningsområde
Information innan ett avtal ingås

 

2 §   Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om
   1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer samt sin adress och e-postadress, och, om näringsidkaren agerar för någon annans räkning, dennes motsvarande uppgifter,
   2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,
   3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; om avtalet löper på obegränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges,
   4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
   5. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,
   6. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande; om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska det i början av beställningsprocessen anges vilka betalningssätt som godtas och om det finns några begränsningar för leveransen,
   7. handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska lämna och de villkor som gäller för detta,
   8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål,
   9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det,
   10. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post,
   11. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta näringsidkaren enligt 15 § 3 eller 4,
   12. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans och service som gäller efter försäljningen,
   13. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur konsumenten kan ta del av dem,
   14. avtalets löptid,
   15. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet,
   16. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatiskt,
   17. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder, och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet, och
   18. vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

 

 

Multicard – för nya inköp

Du kan få ett kreditkort utan årsavgift kopplat till din beviljade kredit. Kortet kan du använda till köp och kontantuttag i Sverige och utomlands.
Mer information om kortet hittar du på www.multicard.se

Kreditgivare